Werkwijze Kindbehartiger

Iedere scheidingssituatie is anders.

Dit betekent dat het werk van mij als Kindbehartiger maatwerk betreft.

Wanneer kan een Kindbehartiger helpen?

  • Wanneer een kind bijvoorbeeld net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn maar zich opnieuw knelpunten voordoen.
  • Wanneer ouders in een juridische procedure terecht dreigen te komen en de stem van het kind geborgd dient te worden direct aan de voorkant van de procedure.
  • In het geval van juridisch advies rondom kinderen, hun rechten en de rechten van ouders. Dit kan gehuwden, geregistreerde partners en ongehuwden betreffen.
  • Indien een kind wordt uitgenodigd voor een kindgesprek bij de rechter kan de Kindbehartiger een kind op dit gesprek voorbereiden, de vertaalslag maken van de stem van het kind, het kind begeleiden naar het gesprek en het kind naderhand opvangen/terugkoppelen.
  • Indien een kind een vertrouwenspersoon nodig heeft in het vrijwillig kader en aan de voorkant van de procedure waarbij de stem van het kind middels verslaglegging en advisering wordt vertolkt naar ouders, verzorgers, instanties en het juridisch speelveld.
  • Wanneer een kind en een ouder, die door de scheiding uit beeld is geraakt, het contact weer opnieuw moeten opbouwen.
  • Ook vele jaren na de scheiding kan de Kindbehartiger er voor een kind zijn. Soms voelt een kind zich plotseling verdrietig of boos door wat er vroeger is gebeurd en heeft het behoefte aan ondersteuning. Ook dan is de Kindbehartiger er voor het kind.

Ik geef graag een globaal beeld van wat kan worden verwacht van de ondersteuning van een Kindbehartiger:

Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek wordt, gezamenlijk dan wel afzonderlijk van elkaar, kennis gemaakt en wordt uitleg gegeven over de rol van mij alsKindbehartiger. De hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd.
De toestemming voor de ondersteuning wordt afgestemd en het financiële gedeelte wordt toegelicht. Er worden op maat gemaakte afspraken gemaakt. De Beroepscode wordt uitgelegd.

Overeenkomst: De werkdoelen worden vastgelegd, in een overeenkomst of aanvullend plan van aanpak, en door een ieder bevestigd. De Beroepscode Kindbehartiger wordt overhandigd/toegestuurd.

Kindgesprek: AlsKindbehartiger ga ik(spelenderwijs) in gesprek met het kind en biedondersteuning. In overleg met ouders maak ik vaak eerst een woord en beeldverhaal, waarin aan het kind wordt uitgelegd wie ik ben en wat ik kom doen. Door dit boekje samen met ouders vorm te geven en voor te lezen aan het kind geef je als ouder toestemming aan je kind om met mij als Kindbehartiger in gesprek te mogen. Er kunnen meerdere gesprekken plaatsvinden. Die materie die het kind aangaat, wordt op kindvriendelijke wijze aan het kind uitgelegd.
Het kan ook zo zijn dat ik eerst met ouders aan de slag gaat of na overleg eerst met andere professionals/hulpverleners spreek.Indien er meerdere kinderen in een gezin zijn heb ik met alle kinderen individuele gesprekken, en behoort een gezamenlijk gesprek met alle kinderen tot de mogelijkheden.

Oudergesprek: Er vinden naast gezamenlijke gesprekken ook afzonderlijke gesprekken met beide ouders plaats over de beleving van de ouders, het belang voor het kind, de onderlinge communicatie en de wensen voor de toekomst.

Terugkoppeling: Tijdens een gezamenlijk gesprek met beide ouders, of via afzonderlijke gesprekken, wordt een terugkoppeling gegeven over de bevindingen en vindt psycho educatie plaats. Ouders krijgen tips en tools aangereikt voor de toekomst en worden voorzien van (juridisch) advies.
Familieleden en stiefouders: Daar waar nodig worden overige familieleden, stiefouders en andere belanghebbenden op passende wijze betrokken.

Werkdoelen: Tussentijds worden werkdoelen aangereikt en kan er telefonisch of per e-mail contact plaatsvinden.

Dossier: Als Kindbehartiger hou ik in vertrouwen en voor intern gebruik een dossier bij.

Samenwerking professionals: Ik werk in overleg samen met andereprofessionals, zoals mediators, advocaten, financieel experts, kindertherapeuten, scheidingscoaches en instanties.

Eindgesprek: Na afloop van het traject vindt er een afsluitend gesprek plaats met het kind en met beide ouders (gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar) alsmede waar nodig met andere betrokkenen. De met elkaar gemaakte afspraken worden bekrachtigd. Dit kan via verslaglegging plaatsvinden, waarover een ieder wordt geïnformeerd. Veelal wordt er een proefperiode afgesproken. Na de proefperiode wordt er gezamenlijk geëvalueerd of de gemaakte afspraken passend blijken te zijn. Tijdens het eindgesprek wordt er gesproken over de evaluatie en eventuele nazorg.
Het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind is leidend binnen de geboden ondersteuning. Iedere Kindbehartiger draagt op basis van zijn expertise, ervaring en mogelijkheden bij aan de ontwikkeling, gezondheid, het welzijn en de veiligheid van kinderen in een scheidingssituatie met wie de Kindbehartiger beroepshalve – direct of indirect – in aanraking komt.